WELDON
Polski

Oferty pracy

Specjalista ds. Sprzedaży

 

Obecnie w związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy Kandydatów/Kandydatki na stanowisko:

 

Specjalista ds. Sprzedaży

Miejsce pracy: Brzezówka k. Ropczyc

Opis stanowiska:

 

Do głównych obowiązków będzie należało:

• Pozyskiwanie nowych klientów,

• Aktywna weryfikacja w Internecie obecnych przetargów

• Udział w rozmowach handlowych

• Przygotowywanie kalkulacji do ofert handlowych (kosztorysów, rysunków, specyfikacji technicznych)

• Prowadzenie korespondencji z klientami,

• Nadzór nad zleceniami,

• Kompletacja dokumentów zwrotnych od klientów (podpisane WZ),

• Aktywna współpraca z innymi Działami Firmy

 

Oczekiwanie:

• Wykształcenie średnie techniczne,

• Znajomość języka niemieckiego- warunek konieczny

• Bardzo dobra znajomość Excel

• Silne nastawienie na skuteczność w działaniu,

• Doskonałe umiejętności komunikacyjne,

• Terminowość, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy,

• Znajomość programu AutoCad,

• Umiejętność pracy w zespole,

 

Oferujemy:

• Prowadzenie innowacyjnych projektów w firmie o zasięgu międzynarodowym,

• Atrakcyjne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,

• Możliwość rozwoju zawodowego,

• Szkolenia, kursy, warsztaty

• Dobre warunki pracy i pakiet socjalny .

 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Weldon sp. z o. o. 39-102 Brzezówka 90a Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Weldon Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezówka 90A 39-102 Brzezówka lub poprzez wiadomość e-mail na adres: dane.osobowe@weldon.pl Podstawą przetwarzania przez Weldon sp. z o. o. Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu Weldon sp. z o. o. przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu re-krutacji.

 

W przypadku wyrażenia przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie przez Weldon sp. z o. o. danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Twoja zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z pra-wem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przez Weldon sp. z o. o. Pani/ Pana dodatkowych dany oso-bowych, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. twój wizerunek, zainteresowania), pod-stawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Pani/ Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, o których mowa powyżej, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach. W dowol-nym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Weldon sp. z o. o. będzie przekazywać Pani/ Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu Weldon sp. z o. o. i na rzecz Ponadto Weldon sp. z o. o. będzie udostępniać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do podmiotów zlokalizowanych w państwach trzecich Weldon sp. z o. o. będzie przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym biorą Państwo udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia złożenia aplikacji.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Weldon sp. z o. o. Państwa danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będę przetwarzane do czasu odwołania zgody.

 

Przysługuje Pani/ Panu prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

• wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).


 

Weldon Sp. z o.o.

39-102 Brzezówka 90A

tel. +48 14 64-66-702 do 706

Ocynkownia Dębica

39-200 Dębica, ul. Metalowców 25

tel. + 48 14 670-48-15